Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

(Hastalarımız İçin)

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Dr. Enver Akın Özkan (“Kurum”) tarafından kişisel verileriniz güvenliğine ve özel hayatın gizliliğine önem vermek suretiyle aşağıda açıklanan kapsamda ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ile ilgili detaylı bilgilere ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na https://www.ankaraortodonti.net/resimler/kisisel-veri-sahibi-basvuru-formu.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

2. Kişisel Verilerin İşleme Amacı

Sizden edindiğimiz kişisel verileriniz, Kurum’umuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz amacıyla gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yerine getirilmesi ve iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen koşullarla işlenmektedir.

- Kimlik tespiti

- Randevu oluşturma, randevu hatırlatma, değişiklik ve hizmetin sunumuna ilişkin diğer bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi

- Hastanın değerlendirilmesi ve teşhisin yapılması

- Hastanın ayakta ya da yatarak tedavisinin gerçekleştirilmesi

- Hastanın bakımı ile ilaç ve medikal malzemelerin temini amacıyla sağlık hizmetlerinin yürütülmesi

- Ameliyat faaliyetlerinin yürütülmesi

- Gerekli test ve tetkiklerin yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi

- İlaç ve malzeme hazırlama süreçlerinin ve kontrollerinin yürütülmesi

- Hastaya dair yürütülen teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında görüntüleme ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi

- Hasta kişisel eşya yönetiminin sağlanması ile saklama hizmetlerinin sunumu

- Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmet bedellerinin karşılanmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi

- Muhasebe ve finans işlemlerinin yürütülmesi

- Toplanan verilerin mevzuata uygun olarak ve gerektiği süre boyunca saklanması

- Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi

- Hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi

- Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi

- Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlarla ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

- Resmi kurumlar ile meslek kuruluşları tarafından yapılacak denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

- Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi

- Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin geri bildirimlerin alınması ve değerlendirilmesi için hasta ile iletişime geçilmesi

- Akademik eğitimler, bilimsel araştırmalar ile yayın, danışmanlık gibi faaliyetlerin yürütülmesi ile eğitim, seminer ve benzeri organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi

- İşyeri güvenliğinin sağlanması

3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kurum tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında; bilgisayar ortamlarımız, tabletlerimiz, Kurum bilgi yönetim yazılım programımız, online hizmetlerin sunulduğu web sitemiz ile e-posta ve sosyal medya uygulamaları kanallarıyla ve fiziki ortamda sağlık formlarımız, kargo/posta, faks, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler kanalları aracılığıyla toplanmaktadır. Anlaşmalı sigorta şirketleri ile Kurum arasında zaman zaman söz konusu olabilecek anlaşmalar kapsamında yakınlarınıza Kurum’un hizmetlerine ilişkin imkanlar sağlanır ise kişisel verileriniz, işbu yakınınız tarafından sağlanan bilgi ve belgeler aracılığı ile de elde edilebilecektir. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları uyarınca aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

Sağlık verileriniz, Kanun’un 6/3 maddesinin kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla;

Kişisel verileriniz ise Kanun’un 5/2 maddesi kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Kurum’un hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve Kurum’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

4. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda aktarılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, sınırlı ve gerektiği ölçüde, işbirliği içinde olduğumuz doktorlara, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, ürün ve hizmetlerimizi yürütmek üzere işbirliği içinde bulunduğumuz hizmet sağlayıcılarımıza, hukuki danışmanlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan veri işleme şartları kapsamında, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Açık rızanızın varlığı halinde sunduğumuz hizmetlere ilişkin provizyon ve faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi ile anlaşmalı sağlık sigortasından faydalanmanızın sağlanması ve tedavi masraflarınıza ilişkin ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacı ile anlaşmalı kurumlara veya anlaşmalı kurum tarafından yetkilendirilmiş aracı kuruma kişisel verilerinizin aktarılabilecektir. Açık rızanızın varlığı halinde ilgili sağlık verileriniz ve diğer kişisel verileriniz, ismen belirtmiş olduğunuz yakınlarınıza veya üçüncü kişilere talebiniz uyarınca ve bununla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Açık rızanızın varlığı halinde sizinle elektronik posta ve sosyal medya uygulamaları aracılığı ile iletişim kurulabilecektir.

5. Veri saklama süresi

Kişisel verileriniz, yukarıda aktarılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; Kurumumuzun uymakla yükümlü olduğu, başta sağlık mevzuatı olmak üzere, diğer ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan saklama ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

6. Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7. İletişim

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuata uygun olarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Başvurunuzu dilerseniz https://www.ankaraortodonti.net/resimler/kisisel-veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresinde bulunan başvuru formu ile iletebilirsiniz.

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, bizzat Kurumumuza teslim edebilir ya da Olgunlar Caddesi (Olgunlar Kitapçılar Çarşısı) Sedir Apartmanı 2/16 Kızılay Kavaklıdere Ankara adresine posta ile gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Kurumumuzun sorumlu müdürüne ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan bilgi@ankaraortodonti.net adresine iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Detaylı Bilgi ve Randevu Talebiniz İçin

    Ankara Ortodonti

  •   Dr.Enver Akın Özkan
         Ortodonti Uzmanı
  •   0312 236 04 16
  •   Olgunlar Kitapçılar Çarşısı Sedir Apt.
         2/16 Kızılay (Akbank Üstü)
  • bilgi@ankaraortodonti.net